Alates 1999.a. meie firma spetsialiseerub juriidiliste teenuste osutamisel karistus-, väärteo-, haldus- ja tsiviilseadusandluse valdkonnas, sealhulgas perekonnaõiguse, pärimisõiguse, võlaõiguse, asjaõiguse, elamuõiguse, tööõiguse ja äriõiguse jne. valdkonnas.

Teenused sisaldavad suulisi konsultatsioone, probleemi õiguslikku analüüsi (kliendi soovil esitatakse kirjalikult), lepingute, kaebuste, avalduste, hagiavalduste, hagivastuste ja apellatsioonkaebuste koostamine, taotluste ja muude juriidiliste dokumentide koostamine.

Esindame kliente huve asjaajamisel ametiasutustes ja kohtus, s.h. kohtus, halduskohtus, pankroti- ja täitemenetluses.

Nõustame kliente erinevates pankrotiõiguslikes küsimustes: aitame läbi viia pankrotimenetlust, esindame võlgnike või võlausaldajate huve.

Teostame ettevõtete juriidilist teenindamist teenuslepingu sõlmimise alusel.

Teenused äriõiguse valdkonnas:

  • äriühingute (s.h. osaühingud, aktsiaseltsid, FIE-d) asutamine, muudatuste sisseviimine, likvideerimine, Äriregistri toimingute vahendamine (ühingute ümberkujundamine, registriandmete muutmine (kapitali suurendamine või vahendamine, juhatuse ja /või nõukogu liikmete vahetus, põhikirja muudatused ja muud);
  • mittetulundusühingute (sh korteriühistu) sihtasutuste asutamine, muudatuste sisseviimine (juhatuse liikmete vahetus, põhikirja muudatused ja muud);
  • tegevuslitsentside ja lubamine hankimine.

Teenused perekonnaõiguse valdkonnas:

  • abielu lahutuse ja abikaasade ühisvara jagamise nõuded;
  • lapsesse puutuv asjad: elatisraha väljanõuded, isaduse tuvastamine, lapsega suhtlemiskorra määramine ja muud;
  • eestkostja määramine.

Teenused asja- ja võlaõiguse valdkonnas:

  • Lepingute (üürilepingu, töövõtulepingu, töölepingu, laenulepingu ja muud) koostamine, lepinguvaidlused (sh esindamine huve läbirääkimisel, kohtus) ; kahjude nõuded; valduse kaitse ja kaasomandi lõpetamine.

Ülalnimetatud teenuste hind kehtestatakse kokkuleppel.

Hind alates 35 eurot tunnis. Samuti võib esitada oma küsimused e-posti teel.